Regulamin sklepu

Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie butyotmet.pl

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Butyotmet.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie butyotmet.pl, prowadzony przez producenta obuwia Otmęt Zbyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Kilińskiego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Opole pod numerem KRS 0000022272, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 53 000 PLN w całości opłacony oraz  NIP: 749-17-97-789, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@otmetzbyt.com.pl.

I. Postanowienia ogólne

 1. Otmęt Zbyt sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Klienci  mają możliwość korzystania z butyotmet.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w butyotmet.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na butyotmet.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Otmęt Zbyt sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczeniao rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Otmęt Zbyt sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w butyotmet.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Otmęt Zbyt sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Otmęt Zbyt sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w butyotmet.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z butyotmet.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 5. Wszystkie produkty dostępne w butyotmet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych butyotmet.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje też możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy w Krapkowicach. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w butyotmet.pl w zakładce “Sposoby i koszty dostawy”.

 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Otmęt Zbyt Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w butyotmet.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w butyotmet.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach butyotmet.pl, Otmęt Zbyt sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w butyotmet.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Płatność przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym. W wybranych przypadkach Otmęt Zbyt sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  • Płatność przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Otmęt Zbyt sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  • Płatność przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.

 11. Termin wykonania obuwia wynosi od 7 do 14 dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie firmy Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

 12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia, skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

 13. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego produktu Otmęt Zbyt sp. z o.o. informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

II. Gwarancja i zwroty

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

 2. Towar oferowany w sklepie internetowym butyotmet.pl można zwrócić w terminie 100 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych obcych zapachów wraz z oryginalnym opakowaniem, metką, wszywkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.

 3. Należy najpierw poinformować Otmęt Zbyt Sp. zo.o. o chęci zwrotu produktu na adres sklep@otmetzbyt.com.pl - następne kroki postępowania zostaną przekazane mailowo.

 4. Zwrot/Wymiana może być dokonana jednorazowo do zamówienia (nie ma możliwości wymieniania towaru bez końca). W wyjątkowych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym, sprawy dotyczące wymiany mogą być załatwione inaczej.

 5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.

 6. Koszty zwrotu towaru do Otmęt Zbyt Sp. zo.o. ponosi kupujący.

 7. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, nie zawierająca rachunku, pisma reklamacyjnego, bez metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzony, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.

 8. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego (zalecamy odesłanie towaru w naszych opakowaniach transportowych).

 

III. Reklamacja

 1. Otmęt Zbyt sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@otmetzbyt.com.pl , następne kroki postępowania zostaną przekazane mailowo.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Otęt Zbyt sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Otmęt Zbyt sp. z o.o. alboOtmęt Zbyt sp. z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. Otmęt Zbyt sp.z o.o. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Otmęt Zbyt sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Otmęt Zbyt sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu butyotmet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu butyotmet.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Podane przez Klientów dane osobowe Otmęt Zbyt Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Klient dokonujący zakupu w butyotmet.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w butyotmet.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Otmęt Zbyt Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o butyotmet.pl.

 3. Otmęt Zbyt sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach butyotmet.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Otmęt Zbyt sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w butyotmet.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 4. Klient  przy pierwszym logowaniu na butyotmet.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Otmęt Zbyt sp. z o.o.

 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Otmęt Zbyt sp. z  o. o. w ramach butyotmet.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

Adres do korespondencji:

OTMĘT-ZBYT Sp. z o. o.

NIP 749-17-97-789
REGON 531402807
KRS 0000022272

ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice

tel. +48 774661 378
tel./faks +48 77 46 61 467 w.26

e-mail: sklep@otmetzbyt.com.pl