Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem butyotmet.pl.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w butyotmet.pl jest:

    a. Otmęt Zbyt sp. z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Otmęt Zbyt sp. z o.o.;
    b. Sklep oraz Otmęt Zbyt sp. z o.o.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

 3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Otmęt Zbyt sp. z o.o. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów butyotmet.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklepu w zakresie butyotmet.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach butyotmet.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 6. Klienci mogą przeglądać butyotmet.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w butyotmet.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Otmęt Zbyt sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

 9. W przypadku uzyskania przez Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z butyotmet.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce Przelewy24.

 11. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep danych osobowych innemu niż Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep administratorowi danych.

 12. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Otmęt Zbyt sp. z o.o. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Otmęt Zbyt sp. z o.o. lub Sklepu lub też gdy Otmęt Zbyto sp. z o.o. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w butyotmet.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 13. Dodatkowo, okazjonalnie, Otmęt Zbyt sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty butyotmet.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 14. Otmęt Zbyt sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 15. Otmęt Zbyt sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z butyotmet.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z butyotmet.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie. 

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:


Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.